Mimeo

Blog der Doktorandinnen und
Doktoranden am Dubnow-Institut

בין הפרטי ללאומי

עזבונו של פרופ׳ פיינברג

by

לאחר שנפטר מי שהיה הפרופסור הראשון למשפט בינלאומי ודיקאן ראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, נותרו בידי תלמידיושהיו בינתיים לפרופסורים באוניברסיטהשתי פיסות מההיסטוריה היהודית המודרנית. את הראשונה ראיתי, לפני כמה שנים, תלויה בחדר-עבודתו של אחד מתלמידיו, מרחק הליכה קצרה מבית נתן פיינברג (1895–1988) בשכונת רחביה: עמוד-השער של העיתון L’Aurore ובו מכתב אל נשיא צרפת בעניין משפטו של אלפרד דרייפוס. בכותרת התנוססו מילות כתב התביעה שניסח אמיל זולא נגד הרפובליקה השלישית. האובייקט האחר מצא את דרכו אל ביתה של תלמידה לא רחוק משם. חוברת מהוהה, כתובה במכונת כתיבה על נייר זול, שהודפסה בהוצאת מפעל-השכפול של הסתדרות הסטודנטים בשנת 1958. החוברת הביאה ״רשימות לפי הרצאותיו של פרופ׳ נ. פיינברג״ בסמינר אותו החל ללמד, כמורה ליחסים בינלאומיים, עוד טרם הקמת מדינת ישראל או הפקולטה למשפטים בירושלים על »השאלה היהודית מבחינת המשפט הבינלאומי«.

Cover page from the booklet containing Feinberg’s lectures at the Hebrew University Law Faculty, 1958. The seminar »The Jewish Question from the Perspective of International Law« was included in the planned curriculum of the faculty already in early 1948, more than a year before its establishment. Author’s Private Collection.
Cover page from the booklet containing Feinberg’s lectures at the Hebrew University Law Faculty, 1958. The seminar »The Jewish Question from the Perspective of International Law« was included in the planned curriculum of the faculty already in early 1948, more than a year before its establishment. Author’s Private Collection.

שני הפריטים, כנראה, יקרו לליבו. את הראשון מצא במקרה»שיחק לי מזלי«, כתב בזיכרונותיוואותו תלה בחדר-עבודתו כתזכורת »לא רק לפרשת דרייפוס אלא לכל אשר עוללו עמי העולם לעם היהודי לאורך ההיסטוריה…«. את החוברת הכין תלמיד שלישי; גם הוא יהיה למומחה במשפט הבינלאומי. הרצאות פיינברג נגעו בהיבטים שונים של ההגנה על זכויות היהודים בהם עסק בפרקטיקה המשפטית-מדינית עד »היום הנכסף« בו מונה לסגל האוניברסיטה לאחר קריירה בת רבע-מאה בה נע ונד בין ציריך וקובנה, פריז ותל-אביב, ג׳נבה וירושלים. זכויות העם היהודי עמדו גם בלב מחקריו. פיינברג אמנם הלין על »שגיאות ושבושים« שנפלו ב»סטנסלים על הרצאותיו« שפורסמו ושלא »נבדקו ולא אושרו על ידו«. על פרסום חוברת זו, שתיעדה למעשה את מפעל-חייו, סמך את ידיו. כתב-ידו מעטר עמודים לא מעטים בחוברת: משלים, מתקן, ומעדכן.

ההיו אלה יותר ממזכרות שעברו ממורה לתלמידיו, ממשיכי-דרכו? האם ניתן לראות בפריטים אלה משמעות ולקרוא בהם כוונה? אפשר, אם נבקש את התשובה במישור האישי-ביוגרפי, לראות בראשון הד לעיסוקו העיתונאי: כסטודנט בציריך המגייס את »דעת-הקהל השוויצרית« לפתרון הלאומי לשאלה היהודית; כמנהל מחלקת-העיתונות במיניסטריון לענייני-יהודים בליטא שלאחר מלחמת העולם הראשונה המפיץ ברבים את רעיון האוטונומיה היהודית; כפעיל למען זכויות-מיעוטים יהודיים בפריז וג׳נבה הנאלץ, לעיתים תחת פסוודונים, להתפרנס מכישרון הכתיבה והדיווח; כעורך-דין בתל-אביב שלא נמשך אל המקצוע ובכתיבה העיתונאית מצא מפלט ועניין; ואחר-כך, כפרופסור למשפטים המחווה דעת-מומחה על ענייני השעה. אם-כך, אולי נועדה חוברת הרצאותיו לסמל את הגשמת מאווייו ויעודו כמורה.

ואולי ניתן לראות בשתי המזכרות משמעות היסטורית כללית, ואם נציב אותן זו לצד זו, לזהות בהן עדות על הבטחה ועל הגשמתה. שהרי בזיכרון הקולקטיבי של התנועה הלאומית היהודית נותר משפט דרייפוס קשור בעיתונאי בלית-ברירה אחר, אשר דיווח עבור הנוֹיֶה פְרַייֶה פְּרֶסֶה על טקס הדחתו-השפלתו (dégradation) של דרייפוס בחצר האקול-מיליטר בפריז ועוד מעט יכתוב את מדינת-היהודים, יכנס קונגרס ציוני בבאזל, ויהיה לחוזה-המדינה. בהשפלתו הפומבית של דרייפוס נוכל לראות סימן לכישלון האמנציפציה והבטחות המהפכה הצרפתית ומכאן, סימן גם להורתו של הרעיון הלאומי היהודי, צעד ראשון במסע שאת נתיבו יתווה בקרוב תיאודור הרצל עבור העם היהודי אל עבר שוויון-הזכויות המדיני והמשפטי. אם כך, נוכל לראות בהרצאות שנשא פיינברגבין כתלי המוסד שנועד להגשים את תחייתו התרבותית והרוחנית של העם היהודי, בבירת המדינה היהודית, על נושא השאלה היהודית במשפט הבינלאומיאות וסימן להגשמת הציונות ומימוש הריבונות היהודית.

Front page cover of the newspaper »L’Aurore« from Thursday, 13 January 1898.
Front page cover of the newspaper »L’Aurore« from Thursday, 13 January 1898.

או שמא טמנו מזכרות אלה בחובן משמעות המשלבת את הפרטי עם הכללי, את האישי עם הלאומי? אולי נועדה ההיסטוריה של הרעיון הלאומי היהודי להצביע על חלקו של פיינברג בהגשמתו? אם נראה בחוברת ההרצאות עדות לחידוש הריבונות היהודית, נוכל אולי לראות בה גם תביעה להכרה בזכויותיו של פיינברג בבניין העם והאומה ותיעוד של מפעל-חייועיסוק מקצועי במשפט הבינלאומי לשם פתרונה של »השאלה היהודית«. אלא שאם תיעוד מפעל-חייו עמד לנגד עיניו, נתהה מדוע לא מסר את גיליון ה-L’Aurore למשמורת מוסד לאומי או חינוכי אלא הותירו חתום בדלת-אמותיו של חדר עבודה פרטי? הצבתו של פריט היסטורי זה בתחום האישי-פרטי עמדה גם בניגוד חריף למאפיין הציבורי-לאומי של פרקטיקת התיעוד וההפקדה בהן נקט פיינברג בערוב-ימיו. רוב עבודתו המדעית לאחר מינויו לאוניברסיטה העברית עסק ברישום תולדות-הימים של הדיפלומטיה היהודית הטרום-מדינתית בעת החדשהוכך, גם בתיעוד פועלו שלו. לקראת פרישתו ולאחריה, קיבץ ממאמריו והוציא אותם שוב לאור. »ספרייה נאה למדי בתחום המשפט הבין-לאומי הפומבי (כולל השאלה היהודית מבחינתה המשפטית)« אותה הקים »בעמל נמלים, במשך שבעים שנים« ציווה לפקולטה למשפטים בהר-הצופים ובה עוד שמור »אוסף פיינברג«. על כך הוסיף מאמץ תיעוד מדויק, מקיף, וממצה של מפעל-חייו בשירות העניין הלאומי היהודי. את מסמכיו מתקופת שירותו במיניסטריון לענייני-יהודים בליטא הפקיד בארכיון איגוד יוצאי-ליטא וזיכרונות מקובנה מסר בראיונות למכון המחקר ליהדות-זמננו באוניברסיטה העברית. לגנזך המדינה מסר מסמכים שנגעו לפרשות בהן נתבקש לייעץ לשלטון. את תעודות האגודה הארץ-ישראלית למען חבר-הלאומים נתן לחברה ההיסטורית הישראלית, ואחרות מסר לארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי וליד-ושם. את שאר תעודותיועיקר אוספו האישיהפקיד פיינברג בארכיון הציוני המרכזי באוסף שכלל, לצד תכתובות, טיוטות חיבורים מדעיים, רצנזיות, רשימות מחקר, ואף רישום מדוקדק של כלל הפקדותיו הארכיוניות. גם את גורלו של הזיכרון המופקד, המגובה בתעודות, לא הותיר ביד המקרה. ארבע שנים לפני מותו פרסם ממואר כדי »שאי-אלה זכרונות השמורים עמי מאירועי התקופה … לא ירדו לתהום הנשייה.«

חוברת הרצאותיו בסמינר בולטת בהעדרה ממפעל תיעוד עצמי קפדני זה. איני טוען כי מפעל זה היה ממצה, שכן נעדרים ממנו מסמכים ופיסות-מידע, מפרקי-חייו השונים, שניתן היה לצפות שיכללו בהפקדותיו או בזיכרונותיו. אפשר לייחס פערים אלה לנדודיו, אלא שחלק מהתיעוד החסרכולל הרצאותיו על »השאלה היהודית מבחינת המשפט הבינלאומי« – נוצר בתחנה האחרונה במסעותיו, באוניברסיטה העברית בירושלים. יתרה-מכך, התיעוד העצמי והזיכרון המבקש להדריך, במודע, את הקורא בפרשת-חייו של פיינברג מכסים לא פחות משהם מגלים: כאן חסר פרוטוקול פגישה המתעד כיצד חתר נציג-השלטון תחת האובייקטיביות של איש-המדע, שם חסר מידע על יחסיו עם תלמידי הפקולטה. על אלה מעידים מקורות »חיצוניים« – תיקי משרד ממשלתי בגנזך המדינה או פרוטוקולים של מועצת-הפקולטה השמורים בארכיון האוניברסיטה. למעשה, עזבונו המופקד אינו כולל תיעוד הרצאותיו, בקורסים השונים אותם לימד, שפורסמו במפעל השכפול ואף לא את רשימות ההרצאות שהכין לשיעורים. חסר זה בולט עוד יותר לאור תוכניתו, שנגנזה בהעדר מימון, לכתוב ספר-לימוד בעברית בנושא המשפט הבינלאומי שוודאי היה נכתב על-יסוד שיעורים אותם לימד. מסירת החוברת לרשות פרטית מרמזת אולי על מורכבות באופן בו ראה את פועלו כמורה באוניברסיטה.

גיליון השער של עיתון צרפתי וחוברת של רשימות הרצאות, ובין זה לזו מפרידים שישה עשורים; ואת זה לזו קושרות משמעויות ביוגרפיות וכלליות אפשריות התומכות זו בזו, משלימות זו את זו או סותרות האחת את חברתה. אך אם נראה בגיליון עדות חותכת למסירותו של פיינברג לעניין הציוני, נוכל לראות בחוברת ההרצאות את מחויבותו המלאה לגרסה אחרת של תורת הלאומיות היהודית. כבר בהרצאתו הראשונה בסמינר על »השאלה היהודית«, הקפיד פיינברג להבהיר לשומעיו כי לא יעסוק »בשאלה הציונית. נצטמצם לדיון בשאלה היהודית מבחינתה הראשונה … נדון במצבם המדיני והמשפטי של היהודים בארצות מושבם השונות … אם ניזקק בשולי הדברים לשאלה הציונית, יהא זה אגב אורחא בלבד«. כמשפטן, »הקדיש את חייו« לשאלת »מצבו המשפטי של העם היהודי« ולקידום זכויותיו הלאומיות. בין ציונות של ציון שביקשה לכונן את הבית הלאומי היהודי בארץ-ישראל ובין לאומיות שביקשה לקיים חיים לאומיים מלאים בגולה סירב פיינברג לבחור, אלא המשיך לאחוז בזו ומזו לא הניח ידו גם לאחר חורבן הגולה והקמת מדינת ישראל. אם כך, הרי ששתי פיסות ההיסטוריה שהותיר לתלמידיו, יחד, היוו את עזבונו האידיאולוגי.

Rotem Giladi is a Senior Lecturer in Law at the Roehampton University Law School in London. Between 2016 and 2019, he was a research associate fellow at the Dubnow Institute, leading to the publication of his 2021 book »Jews, Sovereignty, and International Law. Ideology and Ambivalence in Early Israeli Legal Diplomacy« (Oxford University Press) and to his current project on Nathan Feinberg and Jewish nationalism in international law. Rotem met Yfaat Weiss in early 2016 at the Hebrew University to discuss habitus | .

If you want to be informed regularly about the posts on Mimeo, subscribe to our rss-feed or send an informal message to phds(at)dubnow.de.